Bài học:1. Tra cứu từ vựng tiếng Anh
Thông tin bài học
Tập tin bài tập
1. ĐẠI TỪ.docx
Size: 41,58 KB
2. Cấu trúc câu (phần 1).docx
Size: 16,74 KB
3. Cấu trúc câu (phần 2).docx
Size: 15,26 KB
4. Cụm danh từ.docx
Size: 14,09 KB
Bài tập về nhà của mỗi buổi học.docx
Size: 119,11 KB
Tham gia trò chuyện
0% Complete